Säännöt

USKON SILTA ry:n säännöt

Hyväksytty 9.7.2020

1

Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Uskon Silta ry. Toimialueena on koko Suomi. Yhdistyksen kotipaikka on Keitele. Yhdistys on yleishyödyllinen ja voittoa tavoittelematon.

2

Yhdistyksen tarkoitus

Yhdistyksen tarkoituksena on

– Rohkaista ja innostaa kristittyjä kantamaan vastuuta seurakunnan evankeliumin eteenpäin viemisessä sanojen, rakastavan palvelun, yhteyden ja rukouksen kautta.
– Auttaa seurakuntalaisia löytämään oma kutsumuksensa ja lahjansa Jumalan valtakunnassa ja antamaan ne käyttöön seurakunnan toiminnassa.
– Tukea seurakuntien toimintakulttuurin kehittymistä niin että seurakuntalaiset saavat enemmän tilaa toimintaan ja vastuun kantamiseen.
– Yhdistys puolustaa Raamatun merkitystä uskon ja elämän perustana.

3

Tarkoituksensa toteuttamiseksi

Yhdistys

– Järjestää erilaisia tapahtumia ja tilaisuuksia erityisesti huomioiden lapset ja nuoret.
– Järjestää koulutuksia ja seminaareja sekä harjoittaa tiedotus- ja julkaisutoimintaa.
– Rohkaisee seurakuntalaisten omaehtoista toimintaa ja edistää sen ymmärtämistä kristityn kutsumukseksi ja osaksi seurakunnan elämää.
– Tarjoaa seurakunnan vapaaehtoistoiminnassa mukana oleville yhteydenpidon ja vertaistuen foorumin ja auttaa luomaan yhteyksiä ja verkostoja, jotka palvelevat evankeliumia ja siihen liittyvän oman kutsumuksen käytännön toteuttamista.
– Toimii yhteistyössä seurakuntien, kristillisten järjestöjen ja yhdistysten sekä muiden yhdistyksen tarkoitusta edistävien tahojen kanssa.

Yhdistyksen hallitus voi palkata yhdistykselle työntekijöitä. Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja, omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta sekä toimeenpanna, asianmukaisen luvan saatuaan, arpajaisia ja rahankeräyksiä. Yhdistys hyödyntää toiminnassaan digitaalisia alustoja ja verkostoja.

4

Jäsenet

Jäseniksi haluavat hyväksyy yhdistyksen hallitus. Jäseniksi otetaan seurakunnan toiminnassa tai muussa hengellisessä toiminnassa mukana olevia tai sellaisiksi haluavia, jotka tunnustavat uskon Jeesukseen Kristukseen Herrana ja Vapahtajana Raamatun mukaan. Jäsenen tulee hyväksyä yhdistyksen säännöt.

Yhdistyksellä voi olla myös kannatusjäseniä.

5

Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä hallitukselle tai sen puheenjohtajalle, tai ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa. Yhdistyslain mukaisesti hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen ei enää täytä jäsenyyden ehtoja, tai on menettelyllään vahingoittanut yhdistystä. Jäsenen voidaan katsoa eronneen, mikäli hän on jättänyt kaksi kertaa peräkkäin jäsenmaksunsa maksamatta.

6

Jäsenmaksu

Jäseniltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous.

7

Päätösvalta ja yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja 2-8 muuta varsinaista jäsentä sekä 0-8 varajäsentä. Hallituksen toimikausi on kaksi vuotta, ja se alkaa vuosikokouksesta. Puolet jäsenistä on vuosittain erovuorossa. Ensimmäiset erovuoroiset valitaan arvalla. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaanluettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

8

Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, kukin yksin.

9

Tilikausi

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajalle viimeistään kuukautta ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastajan tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle. 

10

Yhdistyksen kokoukset

Yhdistys pitää vuosittain yhden varsinaisen kokouksen. Ylimääräisen kokouksen hallitus kutsuu koolle tarvittaessa. Yhdistyksen vuosikokous pidetään tammi-toukokuussa hallituksen määräämänä päivänä. Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi ääni. Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta.

11

Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta ja ilmoitettava jäsenille sähköpostitse tai muulla tavoin sähköisesti.

12

Vuosikokouksessa käsiteltävät asiat

Yhdistyksen vuosikouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajan  lausunto
6. Päätetään tilinpäätöksen ja vuosikertomuksen vahvistamisesta sekä vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, talousarvio, sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruus seuraavalle toimintakaudelle
8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet seuraavalle toimikaudelle
9. Valitaan toiminnantarkastaja  ja hänelle varahenkilö
10. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

13

Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.